Navigation
3 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
3 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ขอขอบคุณบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มหาชน (สาขาบ้านตาด) มอบสินค้าเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
3 สิงหาคม 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีได้ให้การต้อนรับ ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
3 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการประเมินเพื่อขออนุญาตจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระบบหลักสูตรความรู้เทียบโอนและประสบการณ์) พ.ศ.2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขางาน โยธา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
3 สิงหาคม 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีได้ให้การต้อนรับ นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาด้านทวิภาคี ประธาน กรอ.อศ. ในการเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

Read More
3 สิงหาคม 2563

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เข้ารับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของสถานศึกษา

Read More
3 สิงหาคม 2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

Read More
15 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More