Navigation
25 กรกฎาคม 2560

การประชุมคณะกรรมการประกวดแผนธุรกิจ

การประชุมคณะกรรมการประกวดแผนธุรกิจ

Read More
25 กรกฎาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ

Read More
25 กรกฎาคม 2560

ภาพประกอบการประกวดแผนธุรกิจ

ภาพประกอบการประกวดแผนธุรกิจ

Read More
25 กรกฎาคม 2560

ภาพประกอบการศึกษาดูงาน

Read More
25 กรกฎาคม 2560

ภาพประกอบการอบรม

ภาพประกอบการอบรม

Read More
25 เมษายน 2560

ติดต่อศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ติดต่อศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

เลขที่ 7 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

 

นางสาวรุจิราภรณ์  สิทธิโชติ  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  เบอร์โทรศัพท์ 098-1055-876

นางสาววรัท  วรรณเกษมสุข  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  เบอร์โทรศัพท์  093-3561-593

นางสาวนันทพร  ธานีกุล  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  เบอร์โทรศัพท์

นางสาวกัญญารัตน์  ถิ่นสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บ่มเพาะฯ    เบอร์โทรศัพท์  088-5382-166

Read More
25 เมษายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)   (สำหรับครู)
แบบฟอร์มแผนธุรกิจแบบย่อ Word      pdf
แบบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
แบบนิเทศ ติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน
กรอกข้อมูลนักเรียนผ่านการบ่มเพาะแล้วเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าด้วยการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ)

Read More
25 เมษายน 2560

ภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ภาพกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ 2560

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน
การประชุมคณะกรรมการประกวดแผนธุรกิจ
การประกวดแผนธุรกิจ
มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ

ปีงบประมาณ 2561

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน
การประกวดแผนธุรกิจ
มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ
นิเทศแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2,  ครั้งที่ 3

ปีงบประมาณ 2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 (100 ทีม)
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน
การประกวดแผนธุรกิจ
มอบเกียรติบัตรการประกวดแผนธุรกิจ
นิเทศแผนธุรกิจ

Read More