Navigation
25 เมษายน 2560

โครงสร้างบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โครงสร้างบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2562

Read More
25 เมษายน 2560

เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

                    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต

                    ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จึงดำเนินการจัดตั้ง ณ อาคาร ๓ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
         …

Read More