ซื้อซื้อวัสดุติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแผนกวิชาเทคนิควิศวกรรมงานเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง