Navigation
23 กุมภาพันธ์ 2022

ประจำปีงบประมาณ 2564

Read More
23 กุมภาพันธ์ 2022

ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์