ประวัติและที่ตั้ง

ประวัติการจัดตั้ง  ที่ตั้ง  เนื้อที่

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  บนเนื้อที่  ๖๕  ไร่
โดยได้รับพระบรมราชานุญาต  ให้ใช้ชื่อพระราชทานพิธีกาญจนาภิเษก  เป็นนามสถานศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี” และในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับเนื้อที่เพิ่มเติมจากกรมธนารักษ์  จำนวน  ๙  ไร่  ๒  งาน  ๔๐  ตารางวา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีปัจจุบันมีเนื้อที่รวม ๗๔ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา
ตั้งอยู่เลขที่  ๗ หมู่  ๑  ถนนอุดร – ขอนแก่น   ตำบลหนองไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   ๔๑๓๓๐  โทรศัพท์ ๐–๔๒๒๙–๕๕๔๗,๐–๔๒๒๐–๗๖๗๙ โทรสาร ๐–๔๒๒๙–๕๒๕๔,๐–๔๒๒๐–๗๖๗๙ ต่อ ๑๑๖

 

การดำเนินงานในปัจจุบัน  ระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ภาคปกติ  ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์  และ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ประเภทวิชาที่เปิดสอน วิทยาลัยฯ เปิดทำการสอน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพานิชยกรรม  ได้แก่  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แผนกวิชาช่างก่อสร้างโยธา  สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปี ๒๕๔๘  ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการวิจัยและพัฒนา
ปี ๒๕๔๘ ได้รับโล่สถานศึกษาที่ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดมากที่สุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ  คือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน  มีความเชื่อมั่นในตนเองด้านวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้  และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ปรัชญาของวิทยาลัยฯ 

“วินัยเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม  วิชาการล้ำหน้า  พัฒนาสังคม”  คือ ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษาที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานบริหารวิทยาลัยฯ  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิสัยทัศน์  (Vision)

มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกิดทักษะวิชาชีพ รู้เท่าทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์  มีระเบียบวินัย เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริการวิชาชีพสู่สังคมชุมชน