hdd

ระบบงานทวิภาคี

ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้กำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพไว้ ๓  รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี  โดยเน้นให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสำคัญ  นัยแห่งการศึกษาระบบทวิภาคี  หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ในเรื่องหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล  โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงพิจารณาให้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน  เพื่อสนับสนุนเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีในสถานศึกษาทุกแห่ง  ทุกระดับการศึกษา  ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ