วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุรเดช สมศรีโย ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประธานในพิธี รับฟังคำกล่าวรายงานจาก นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ โดยมีผลงานที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ แบ่งเป็นระดับ ปวช. จำนวน 16 ผลงาน และระดับ ปวส. จำนวน 15 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

By Dararat