วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริหารจัดจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

 

By Dararat