Navigation

“การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”

  • By
  • ส.ค. 07 2020
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์