“การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 วันที่ 7 สิงหาคม 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”

By Dararat