ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสร้างโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจในรูปแบบของตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

By Dararat