วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย 2562 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด และให้ความรู้กับนักเรียน – นักศึกษา ถึงโทษภัยของยาเสพติด

By Dararat