วิทยาลัย ฯ ยินดีต้อนรับ ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล ดร.อลงกรณ์ เลิศปัญญา และคุณฐานิดา อุทธา ผู้ตรวจมาตรฐานหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

By Dararat