นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ เข้าร่วมพิธีปิดแบบองค์การ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

By Dararat