นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ ร่วมงานการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว