วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่ประกวดการเขียนแผนธุรกิจได้ลำดับที่ ๑-๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการธุรกิจต่อไป

By Dararat