นายพนม  แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณานักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

By Dararat