ในวันที่ 25 กันยายน 2563 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 และนำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดนิทรรศการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี

By Dararat