วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายชำนาญ อยู่แพ รองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ สาริโท เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ การบริหารทืมงาน และการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

By Dararat