ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ระยะเวลาในการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตที่ www.kutcudon.ac.th (สมัครเรียนออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ สมัครด้วยตนเองที่ อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 7 หมู่ 1 ถนนอุดร – ขอนแก่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31  มีนาคม  2561

  1. วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูลในใบสมัคร  ติดรูปถ่าย แล้วยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในวันที่ระบุในใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและวุฒิการศึกษา

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่สถานศึกษากำหนด

3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อกำหนดของสาขาวิชาตามที่สถานศึกษากำหนด

3.3  ระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า ศึกษาต่อ ปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

  1. วิธีการคัดเลือก ที่สมัครในจำนวนที่ประกาศรับสมัคร และลงชื่อในแผนกวิชาไว้ครบถ้วนแล้ว ให้ถือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัว และเข้าสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ของการขึ้นทะเบียน
  1. การรายงานตัวและมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้าเรียน ผู้ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย

5.1  วัน เวลา ปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษาใหม่  วันที่ 4 – 5  พฤษภาคม  2561

5.3  วันเปิดเรียน  14  พฤษภาคม   2561

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

   – ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

– สาขางานยานยนต์

– สาขางานเครื่องมือกล

– สาขางานผลิตภัณฑ์ (เชื่อมโลหะ)

– สาขางานไฟฟ้ากำลัง

– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

– สาขางานช่างก่อสร้าง

– ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

– สาขางานการบัญชี

– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  – ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

– สาขางานเทคนิคยานยนต์

– สาขางานเครื่องมือกล

– สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ

– สาขางานไฟฟ้ากำลัง

– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

– สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

– สาขางานโยธา

– ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

– สาขางานการบัญชี

– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โทรศัพท์ : 0-4229-5547 ต่อ 118

http://www.kutcudon.ac.th