ประมวลภาพโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การบรรยาย “การเป็นผู้บริหารโครงการที่ดี” โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้ร่วมอบรมศึกษาคำสอนของพ่อจากพระบรมราโชวาทในรูปแบบ Mind map หรือ Poster (การศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่ม) ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี

By Dararat