วันนี้ (22 มิถุนายน 2562) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลาการทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างศรัทธาให้กับผู้เรียน โดยนายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย “โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และการบรรยายพิเศษ “หลักการทรงงานของ พ่อของแผ่นดิน” โดย ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้จัดการโครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 26 แห่ง จำนวน 120 คน ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี และได้เข้าเยี่ยมชมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

 

 

By Dararat