Navigation

  • By
  • ส.ค. 03 2563
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์