อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 4/2563 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2563 โดย นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายศุภกฤต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี

 

By Dararat