ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากร และผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนูญ ใยบัวเทศ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย บรรยายให้ความรู้ ตอน แนวทางการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

By Dararat