Navigation

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากร และผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนูญ ใยบัวเทศ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย บรรยายให้ความรู้ ตอน แนวทางการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

  • By
  • ก.ย. 02 2020
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู ครูฝึกในสถานประกอบการ บุคลากร และผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์