ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาชีวศึกษาก้าวไกล นำเยาวชนไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเกิดความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติต่อไป

 

By Dararat