วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ “คุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกงให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา การับผิดชอบ การมีวินัย และรักความพอเพียง โดยมีพระอธิการสุธรรม สธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด แสดงธรรมและเทศนาให้ความรู้เรื่อง”คุณธรรมนำความรู้ โตไปไม่โกง” ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

  • By
  • ก.ย. 18 2020
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครงการอบรมครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ “คุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกง”

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์