วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางศาสนาที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ตามพระบรมราโชชายด้านการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการยึดมั่นในศาสนาสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ณ อาคาร 8 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์