วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการ ฯ และรองผู้อำนวยการ ฯ จัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการบันทึกการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรม Log book ให้กับข้าราชการครู และพนักงานราชการ(ครู) ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

By Dararat