• By
  • ธ.ค. 07 2017
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน 7 ธ.ค 2560 ตั้งศาลพระภูมิวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์