Navigation
14 ตุลาคม 2020

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More
14 ตุลาคม 2020

พิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย นายพัทธพล จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

Read More
30 กันยายน 2020

ประชุมประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
30 กันยายน 2020

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Read More
30 กันยายน 2020

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ให้กับ คุณครูศศิมา พรอินทร์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
26 กันยายน 2020

พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ เข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 และนำคณะครู นักเรียน นักศึกษา จัดนิทรรศการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี

Read More
18 กันยายน 2020

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางศาสนาที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ตามพระบรมราโชชายด้านการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการยึดมั่นในศาสนาสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ณ อาคาร 8 ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More
18 กันยายน 2020

โครงการอบรมครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ “คุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกง”

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยนายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ “คุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมนำความรู้โตไปไม่โกงให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าอบรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา การับผิดชอบ การมีวินัย และรักความพอเพียง โดยมีพระอธิการสุธรรม สธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด แสดงธรรมและเทศนาให้ความรู้เรื่อง”คุณธรรมนำความรู้ โตไปไม่โกง” ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

 

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์