Navigation
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาช่างก่อสร้างโยธา

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาช่างยนต์

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Read More
วันจันทร์ 11 มกราคม 2559

ฝ่ายวิชาการ

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์