Navigation

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสา หมู่ที่ 4 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์