Navigation
  • By
  • มิ.ย. 16 2023
  • Category: จดหมายข่าว
  • ปิดความเห็น บน การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ และขยายผลฐานการเรียนรู้ปุ๋ยดินอินทรีย์ กิจกรรม ปุ๋ยโบกาฉิ และ EM