Navigation
25 พฤศจิกายน 2023

การแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนราชินูทิศ 2

Read More
25 พฤศจิกายน 2023

การสอนระยะสั้น แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ. โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

Read More
25 พฤศจิกายน 2023

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ To be number one จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

Read More
25 พฤศจิกายน 2023

การรับทุน การศึกษาโปรแตส

Read More
25 พฤศจิกายน 2023

การเข้าร่วมการเลือกตั้ง นายก อวท. ระดับจังหวัด และฝึกซ้อมพิธีเปิดประชุมวิชาการ ระดับจังหวัด ณ. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

Read More
25 พฤศจิกายน 2023

การให้ข้อมูลกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี

Read More
25 พฤศจิกายน 2023

การแนะแนวการศึกษา ณ. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

Read More
25 พฤศจิกายน 2023

การสอนระยะสั้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ. โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์