3 พฤษภาคม 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

Read More
3 พฤษภาคม 2023

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี

Read More
3 พฤษภาคม 2023

พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพ ทางสังคมจังหวัดอุดรธานี

Read More
27 เมษายน 2023

ผู้ปกครองและคณะครูร่วมส่งนักศึกษาทวิภาคี ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาก่อสร้างโยธาและ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

Read More
27 เมษายน 2023

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี

Read More
27 เมษายน 2023

ผู้ปกครองและคณะครูร่วมส่งนักศึกษาทวิภาคี ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์และ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

Read More
17 เมษายน 2023

โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

Read More
4 เมษายน 2023

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์