Navigation
19 กุมภาพันธ์ 2024

การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา Samart invention & innovation ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More
19 กุมภาพันธ์ 2024

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี CMT (สาธิต) ระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
19 กุมภาพันธ์ 2024

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงาน แผนงบประมาณ ปี 2567 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

Read More
19 กุมภาพันธ์ 2024

การแนะแนวการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทพปัญญา และโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง

Read More
19 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ร่วมสร้างสังคม เคารพกฎหมาย

Read More
19 กุมภาพันธ์ 2024

นิเทศแผนธุรกิจโครงการเสริมสร้างเถ้าแก่น้อย เปิดบ้านตลาดธุรกิจ ปีการศึกษา 2566

Read More
19 กุมภาพันธ์ 2024

การสอนระยะสั้น แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Read More
8 กุมภาพันธ์ 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับองค์ความรู้สู่ความยั่งยืน

Read More