14 กันยายน 2023

การประชุมทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ

Read More
14 กันยายน 2023

การแข่งขันดาว เดือน ดาวเทียม การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

Read More
14 กันยายน 2023

การนิเทศติดตาม นักศึกษาระบบทวิภาคี และร่วมพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะกับสถานประกอบการ

Read More
14 กันยายน 2023

การเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบผนัง

Read More
14 กันยายน 2023

การเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Read More
14 กันยายน 2023

การต้อนรับคณะบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

Read More
14 กันยายน 2023

การสัมภาษณ์กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต

Read More
14 กันยายน 2023

“คนดีศรีกาญจนา”

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์