20 มีนาคม 2023

การส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท เอสซีอี โซลูชั่นจำกัด บริษัทศิลป์อุดมนาวา อิเล็คทริค ซัพพลาย จำกัด และบริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จำกัด

Read More
19 มีนาคม 2023

โครงการพิเศษและบริการชุมชนตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ. เทศบาลตำบลบ้านจั่น และวัดสามัคคีนาราม

Read More
19 มีนาคม 2023

การส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

Read More
19 มีนาคม 2023

โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับครู เพื่อพัฒนาอาชีพ ณ สถานประกอบการ

Read More
17 มีนาคม 2023

การส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี

Read More
16 มีนาคม 2023

“โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับครูเพื่อพัฒนาวิชาชีพ” งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Read More
15 มีนาคม 2023

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี

Read More
15 มีนาคม 2023

โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1/2566

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์