Navigation
30 กันยายน 2022

การนำนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึก

Read More
30 กันยายน 2022

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

Read More
30 กันยายน 2022

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปีการศึกษา 2565

Read More
30 กันยายน 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงาน วิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Read More
30 กันยายน 2022

การประชุมประจำเดือน กันยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read More
30 กันยายน 2022

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2565

Read More
30 กันยายน 2022

การนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read More
30 กันยายน 2022

การนิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์