ผู้เขียน: วรัท วรรณเกษมสุข

การเข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ของจังหวัดอุดรธานี (หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ) ภาคเรียนที่ 2/2566