ผู้เขียน: วรัท วรรณเกษมสุข

พิธีเข้าเฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

การเข้ารับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษานำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ของจังหวัดอุดรธานี (หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ) ภาคเรียนที่ 2/2566

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ