Navigation
  • By
  • มิ.ย. 03 2023
  • Category: จดหมายข่าว
  • ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด