วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี นำโดย ดร.พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางดวงกมล สุนทรพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรชัย ลาพิมพ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเฉลิมศักดิ์ มัดฑะมลทล นางสาวอมรพรรณ์ การค้า ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีมอบเครื่องจักร อุปกรณ์การศึกษา ระหว่าง บริษัทโกลบอล-ไทยซอน พรีซิซั่น อินดัสทรี จำกัด กับ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด