ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ได้นำนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่4 จังหวัดอุดรธานี ในวันที่4 สิงหาคม2566