80

  • By
  • ก.ค. 08 2022
  • Category: รูปภาพกิจกรรม
  • ปิดความเห็น บน โครการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์