ในวันที่ 21 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี เข้ารับเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 4 ดาว ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี UDVC