วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการฯ ได้จัดการประชุมคณะครู
เพื่อหารือการเพิ่มมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข จาก โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลแม่นนท์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ในกรณีผู้ใกล้ชิดกับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 และทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสฯ ตามอาคาร สถานที่ต่าง ๆ
ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี