Navigation
31 มกราคม 2024

การเข้าประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.อด.)

Read More
31 มกราคม 2024

การลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ประจำปี 2567 ร่วมกับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

Read More
31 มกราคม 2024

การสอนระยะสั้น แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

Read More
31 มกราคม 2024

การประเมินคุณภาพ กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญในสถานศึกษา กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
31 มกราคม 2024

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ​ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ 1​

Read More
31 มกราคม 2024

การบูรณาการเรียนการสอน แผนกวิชาการบัญชี จิตอาสา พัฒนา สังคม

Read More
31 มกราคม 2024

การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24

Read More
31 มกราคม 2024

การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2566

Read More