หมวดหมู่: จดหมายข่าว

การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ