5 กันยายน 2022

นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี บริษัท ซีพีแรม จำกัด

Read More
5 กันยายน 2022

การศึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Read More
5 กันยายน 2022

นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2565

Read More
5 กันยายน 2022

การตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565

Read More
11 สิงหาคม 2022

โครงการอบรมการทำปุ๋ยโบกาฉิ (Bokashi)

Read More
11 สิงหาคม 2022

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read More
11 สิงหาคม 2022

โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read More
11 สิงหาคม 2022

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวริชรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read More

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์