กลุ่มเยาวชนผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี