Navigation
  • By
  • มี.ค. 22 2023
  • Category: จดหมายข่าว
  • ปิดความเห็น บน การทำความร่วมมือการบูรณาการวิชาการ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการ ทางการพยาบาล และทักษะช่างเทคนิค

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Copyright © วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
7 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทร.042-295547 , 042-207679

 

Power Development by นายอนุกูล พรชันศรี Design Developer By นายสาคร ประทาพันธ์