การประกวดแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี