การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผุ้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562