แผนกวิขาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562

ณ โรงเตาหนองหล่มใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

แผนธุรกิจเตาใช้ฟืน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ณ ร้านมณีโรจน์แอร์เซอร์วิส  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

แผนธุรกิจคูณชัยอิเล็กทริค แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์